KHÁT VỌNG TIÊN PHONG...

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, lấy Điện tử và Du lịch làm lĩnh vực trọng tâm, phấn đấu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam và khu vực; hướng đến một Tập đoàn mang đẳng cấp quốc tế…

Chiến lược phát triển

Chiến lược con người

Môi trường & Xã hội

Văn hóa doanh nghiệp